1) Latvijas Republikas Satversmes 4. pants: “Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. [..]”.

   2) Valsts valodas likuma (VVL) 23. panta 1. daļa: “(1) Oficiālajā saziņā latviešu valoda lietojama, ievērojot spēkā esošās literārās valodas normas.”

3)    Kopš 2000. gada 1. janvāŗa ir zaudējis spēku LPSR Ministru Padomes 1946. gada lēmums par latviešu valodas pareizrakstības maiņu (starp tiem, aizliegums rakstīt burtus Ŗ un ŗ).

4)    Pareiza un spēkā esoša līdzskaņu mija latviešu valodā ir:

a)    2. deklinācijas lietvārdiem vienskaitļa ģenitīvā un visos daudzskaitļa locījumos, piemēram,

nis

ņa

ņi

ņu

ņiem

utt.

lis

ļa

ļi

ļu

ļiem

utt.

b)    5. deklinācijas lietvārdiem - tikai daudzskaitļa ģenitīvā, piemēram,

egle

egļu

 

Tā kā latviešu valodā ir šādi līdzskaņi – b, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, ŗ, s, š, t, v, z, ž, tad pareiza un spēkā esoša līdzskaņu mija latviešu valodā ir arī šādiem:

a)    2. deklinācijas lietvārdiem vienskaitļa ģenitīvā un visos daudzskaitļa locījumos, piemēram,

labdaris

labdaŗa

labdaŗi

labdaŗu

labdaŗiem

utt.

ris

ŗa

ŗi

ŗu

ŗiem

utt.

b)    5. deklinācijas lietvārdiem - tikai daudzskaitļa ģenitīvā, piemēram,

bedre

bedŗu

 

Piemēri (iekavās slīprakstā minēti atbilstoši vārdi, lai vieglāk būtu saskatīt un iegaumēt likumsakarības):

 

-ŗš (četri vārdi, kam galotne ir –š)

gaŗš-gaŗums (ceļš, zaļš, zaļums, viņš)

kaŗš-kaŗa-kaŗam-kaŗot-kaŗavīrs-kariņš (ceļš-ceļa-ceļam-ceļot-ceļavīrs-celiņš)

kuŗš-jebkuŗš-kuŗa-jebkuŗa-kuŗam-jebkuŗam (ceļš, zaļš, viņš)

vaŗš-vaŗa (metāls) (ceļš, zaļš, viņš)

 

-ris (2. deklinācijas lietvārdi)

pavasaris-pavasaŗa-pavasaŗu-pavasaŗiem (dēlis-dēļa-dēļu-dēļiem)

janvāris-janvāŗ(dēlis-dēļa)

februāris-februāŗ(dēlis-dēļa)

septembris-septembŗ(dēlis-dēļa)

oktobris-oktobŗ(dēlis-dēļa)

novembris-novembŗ(dēlis-dēļa)

decembris-decembŗ(dēlis-dēļa)

mūris-mūŗ(dēlis-dēļa)

Māris-Māŗ(dēlis-dēļa)

 

-re (5. deklinācijas lietvārdi)

bedre-bedŗ(spēle-spēļu)

bēres-bēŗ(spēles-spēļu)

cepure-cepuŗ(spēle-spēļu)

vāvere-vāveŗ(spēle-spēļu)

 

-rt (1. konjugācijas darbības vārdi)

dzert-dzeŗu-[tu]dzer-[viņš]dzeŗ-dzeŗam-dzeŗat-dzēru-dzeršu-jādzeŗ-dzertu-dzeŗams-dzeŗot-dzeŗošs-dzerdams-dzērējs

(celt-ceļu-[tu]cel-[viņš]ceļ-ceļam-ceļat-cēlu-celšu-jāceļ-celtu-ceļams-ceļot-ceļošs-celdams-cēlējs)


šķirt-šķiŗu-[tu]šķir-[viņš]šķiŗ-šķiŗam-šķiŗat-šķīru-šķiršu-jāšķiŗ-šķirtu-šķiŗams-šķiŗot-šķiŗošs-šķirdams-šķīrējs

(celt-ceļu-[tu]cel-[viņš]ceļ-ceļam-ceļat-cēlu-celšu-jāceļ-celtu-ceļams-ceļot-ceļošs-celdams-cēlējs)

atšķirt-atšķiŗu-[tu]atšķir-.. u.tt.


tvert-tveŗu-[tu]tver-[viņš]tveŗ-tveŗam-tveŗat-tvēru-tveršu-jātveŗ-tvertu-tveŗams-tveŗot-tveŗošs-tverdams-tvērējs

(celt-ceļu-[tu]cel-[viņš]ceļ-ceļam-ceļat-cēlu-celšu-jāceļ-celtu-ceļams-ceļot-ceļošs-celdams-cēlējs)

aptvert-aptveŗu-[tu]aptver-.. u.tt.


vērt-veŗu-[tu]ver-[viņš]veŗ-veŗam-veŗat-vēru-vēršu-jāveŗ-vērtu-veŗams-veŗot-veŗošs-vērdams-vērējs

(celt-ceļu-[tu]cel-[viņš]ceļ-ceļam-ceļat-cēlu-celšu-jāceļ-celtu-ceļams-ceļot-ceļošs-celdams-cēlējs)

atvērt-atveŗu-[tu]atver-.. u.tt.

 

art-aŗ(kalt-kaļu)

bārt-baŗ(kalt-kaļu)

burt-buŗ(kult-kuļu)

durt-duŗ(kult-kuļu)

irt-iŗ(vilt-viļu)

kārt-kaŗ(kalt-kaļu)

kurt-kuŗ(kult-kuļu)

skart-skaŗ(kalt-kaļu)

 

Piebilde:

Apstāklis, kad Latvijā ļoti daudz cilvēku latviešu valodā runā un raksta nepareizi, proti, viņi nelieto burtus Ŗ un ŗ atbilstīgi pareizai līdzskaņu mijai latviešu valodā, nevar būt par pamatu šo burtu Ŗ un ŗ nepieļaušanai vai pat aizliegšanai.

Jebkuŗš aizliegums runāt un rakstīt Latvijā pareizā latviešu valodā ir Satversmes pārkāpums, līdz ar to šāds aizliegums ir atzīstams par spēkā neesošu kopš tā rašanās brīža un ir atceļams.

 

P.S. Šo rakstu drīkst iespiest arī citur tikai pilnā apjomā un tieši tā, kā tas ir uzrakstīts, turklāt norādot atsauci uz šo vietni: https://exs.lv/read/par-burtu-r-un-r-lietosanu.

Laboja DiviViens, labots 6x